Humana Sklep.
Sklep dla Twojego dziecka.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Pań„stwa przez sklep internetowy Melissa Mikoł‚aj Gauer, prowadzony pod www.humanasklep.pl (dalej zwaną… Witryną) przez Melissa Mikoł‚aj Gauer z siedzibą… w Łodzi 90-224, Pomorska 75 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).
Sklep internetowy dokł‚ada wszelkich starań„ w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatnoś›ci i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbę™dne działania.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy w sposób automatyczny podczas korzystania z Witryny?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyją…tkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to mał‚e pliki tekstowe wysył‚ane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep internetowy pliki cookies mogą mieć‡ charakter tymczasowy lub trwał‚y. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Pań„stwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasł‚o czy login, co przyspiesza i uł‚atwia korzystanie z Witryny.

Dodatkowo niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usł‚ugi analizy oglądalnoś›ci stron internetowych udostę™pnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają…. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włą…cznie z jego adresem IP) bę™dą… przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią… na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

Google będzie korzystał‚a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usł‚ug zwią…zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli bę™dzie zobowią…zana to uczynić‡ na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają… takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łą…czył‚a adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi bedą…cymi w jej posiadaniu.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierają…c odpowiednie ustawienia na przeglą…darce, jednak należy pamietać‡, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać‡ się™ niemożliwe. Korzystają…c z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę™ na przetwarzanie przez Google dotyczą…cych go danych w sposób i w celach okreś›lonych powyżej.

W każdym wypadku mogą Pań„stwo zablokować‡ instalowanie plików cookies lub usunąć‡ stał‚e pliki cookies, wykorzystują…c stosowne opcje Państwa przeglą…darki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać‡ z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglą…darki, z której Pań„stwo korzystacie.

Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić‡ dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą… obejmować‡ m.in. Pań„stwa adres IP, rodzaj platformy i przeglą…darki internetowej, dostawcę™ Internetu oraz adres strony, z której weszliście Pań„stwo na Witrynę™. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne ś›rodki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają… na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który zał‚adowana został‚a strona, na której web beacon został‚ zamieszczony, numer URL strony, czas zał‚adowania strony, rodzaj przeglą…darki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywnoś›ci naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łą…czone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 

Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Pań„stwa zbierał‚ nastę™pują…ce dane osobowe za poś›rednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

    imię™,
    nazwisko,
    adres płatnika,
    adres dostawy przesył‚ki,
    e-mail,
    numer telefonu kontaktowego,
    nazwa firmy oraz NIP (w przypadku prośby o wystawienie faktury VAT).

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Witryny.

 

Marketing Sklepu Internetowego

O ile Państwo wyraziliś›cie na to zgodę™ (zapis do newslettera), podany przez Pań„stwa adres
e-mail bę™dzie wykorzystywany w celach marketingowych własnych produktów
humanasklep.pl. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie.

 

Udostę™pnienie informacji

1. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostę™pniać‡ zebrane od Pań„stwa dane do następują…cych podmiotów:

    firma kurierska Siódemka,
    InPost,
    operator pł‚atności PayU.

W takich przypadkach ilość‡ przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.


2. humanasklep.pl jest uczestnikiem programu "Zaufane Opinie" w ramach usł‚ugi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną… do rejestru przedsię™biorców prowadzonego przez Są…d Rejonowy Poznań„ - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegają…cej na przesył‚aniu przez Ceneo do Użytkowników za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od Użytkownika opinii na temat transakcji dokonywanej przez Użytkownika w Aptece Internetowej Melissa, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl opinii wyrażonych przez Użytkowników w rezultacie otrzymania ankiet.
Użytkownik dokonują…cy zakupu w Aptece Internetowej Melissa może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych - wyłą…cznie w celu wypełnienia ankiety.
 

3. Dokonując zakupu za pośrednictwem naszego sklepu internetowego wyrażają… Pań„stwo zgodę™ na przekazanie swojego adresu e-mail i numeru zamówienia do  Opineo sp. z o.o. oraz zgodę™ na przetwarzanie przez Opineo sp. z o.o. danych osobowych w celu wypełnienia ankiety z opinią… o dokonanej transakcji w sklepie. Dane osobowe, które zostały za zgodą Użytkownika przekazane do Opineo sp. z o.o., mogą również zostać na jego żą…danie poprawione, uaktualnione lub usunięte. W tym celu użytkownik może skontaktować‡ się™ z Opineo sp. z o.o.

4. Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać‡ udoste™pnione właś›ciwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają… tego obowiązujące przepisy prawa.

 

W jaki sposób możecie Państwo korzystać‡ z przysł‚ugują…cych praw?

Macie Pań„stwo możliwość‡ podglą…du i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu e-mail oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Pań„stwo hasł‚a lub wystą…pienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: info@humanasklep.pl. Przysługuje Pań„stwu prawo do żą…dania informacji o treści przechowywanych na Pań„stwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błę™dów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość‡ wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:
info@humanasklep.pl

 

Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są… w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać‡ wł‚asne polityki dotyczą…ce prywatnoś›ci, z którymi zalecamy się zapozna懙. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialnoś›ci za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@humanasklep.pl

Pozostał‚e postanowienia

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostę™pnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierają…cej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz faktury VAT.

Płatności online
Kurierzy
Kurierzy